Kracht & Liefde

Kracht-uitingen

6.3  Gaven van genezingen

Dit is de tweede in de groep van de kracht-uitingen.
Rondom deze uitingen is vaak nogal wat onbegrip.
Het is daarom misschien goed meteen te zeggen dat deze gaven een uiting zijn van de heilige Geest.
Het zijn dynamische (krachtige) werkingen tot genezing van het lichaam en/of van de innerlijke mens.
Voor deze uitingen van de Geest wordt een bijzonder woord gebruikt: genadegaven – charismata.
Dit woord geeft een goed beeld van de werking van deze uitingen.
Let ook eens op het dubbele meervoud dat gebruikt wordt: genadegaven van genezingen.
Hier is geen vergissing in het spel, zie maar wat er staat in:
1 Korintiërs 12:9 “… aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;”
1 Korintiërs 12:28 “… daarna gaven van genezing, …”
1 Korintiërs 12:30 “Hebben soms allen gaven van genezing?”

In de grondtekst staat in al deze teksten: charismata (genadegaven) iamatōn (van genezingen).

Het is in elk geval heel duidelijk dat God een overvloed aan genade(gaven) gewild heeft om genezingen te bewerken.
God beperkt genezing niet tot een uitzonderingsgeval waarbij mensen soms denken, dat er misschien van enige willekeur sprake is. “Waarom genezen niet allen …?”
God wil een rijke, overvloedige uitdeling van zijn goedheid en liefde voor de zieke en de gebonden mens.
God is (enkel) goed!
God is rijk aan barmhartigheid, ontferming.
God heeft niet alleen lief, maar geeft ook de middelen (gaven) om deze liefde om te zetten in herstellende kracht!

Ook bij deze uitingen vinden we geen verdere instructies.
Het zijn werkingen van God uit – waarnaar wij moeten en willen verlangen, waarnaar wij moeten streven – zodat de Heer (door ons heen) kan werken.

Genadegaven van genezingen:

zijn niet: een medische bekwaamheid of begaafdheid.
Dit is duidelijk een (op zich heel goede) natuurlijke zaak.
Hierin is men bezig langs puur natuurlijke weg de natuurlijke wetten, wetmatigheden, te hervinden en toe te passen.
Hierbij geholpen door andere takken van wetenschap, kunnen allerlei medicijnen gevonden worden die toegepast worden om afbraak van lichaam en geest tegen te gaan en om scheppingswetten (natuurwetten) te activeren en te stimuleren.
Alom is er, terecht, veel waardering voor de medische wetenschap!

zijn niet: een gave die iemand bezit.
We kunnen er dus niet, als het ons zo uitkomt, over beschikken, we zijn zelf dus niet ‘bekwaam’ om te genezen.

zijn niet: zalving met olie.
Dit is een beeld van de kracht van de heilige Geest in de Gemeente; deze zalving wordt toegepast bij een zieke thuis, die niet meer de samenkomsten kan bezoeken en daarom de oudsten van de Gemeente vraagt bij hem thuis te komen en met hem te bidden voor genezing.

zijn niet: een paranormale begaafdheid, zoals magnetisme en allerlei andere occulte geneeswijzen; deze werkingen zijn van satan.

Genadegaven van genezingen:

zijn wel: een bovennatuurlijke uiting van de heilige Geest, waardoor Hij ons deel geeft aan zijn Goddelijke kracht om psychische en/of somatische zieken te genezen. Mensen die door satan zijn overweldigd in hun geest en/of hun lichaam.

zijn wel: een direct werkende genezende kracht van God.

zijn wel: een wonder-ingrijpen van God in de kern van het lichaam en/of de geest.

Zoals al aangegeven is het Griekse woord, dat gebruikt wordt voor genadegaven: charismata (meervoud).
Een charisma is een speciale schenking, een gave tot het verwerkelijken van een bepaald doel.
Als het doel (in dit geval de genezing) bereikt is, houdt de gave, de schenking op.
Er zijn dus geen mensen, die permanent ‘genezer’ zijn.
Wel komt het voor dat bij iemand de gave van genezing meer werkt dan bij iemand anders; hij heeft hier klaarblijkelijk dan ook meer naar ‘gestreefd’, zich er meer op gericht.
Iedereen kan profeteren, maar bij de één werkt de gave meer dan bij de ander; dezen worden profeten genoemd.
Zo zijn er mensen die vaker de gave van geloof hebben dan een ander; zij worden geen ‘gelovigen’ genoemd.
Iedereen kan in geestelijke talen spreken, maar sommigen doen dit méér.
Paulus bijvoorbeeld, zei dat van zichzelf, maar zij heten geen ‘talensprekers’.

Er zijn geen genezers, geen permanente profeten, geen talensprekers, geen uitleggers; wel zijn er mensen door wie deze gaven (soms: veel) méér werken dan door anderen.
Zij hebben er meer naar gestreefd, staan er meer open voor, zijn er meer mee bezig. Zo heeft een ieder ‘iets’ tot opbouw van de Gemeente!

Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest!

Medische wetenschap

Genezing langs natuurlijke weg vindt onder andere plaats door inschakeling van artsen.
Dit is vanzelfsprekend niet het ‘charisma van genezing’, zoals de Bijbel dat bedoelt.
Wel is de medische wetenschap een zuiver en goed produkt van menselijke inzet, onderzoek en meerdere wetenschappen, in natuurlijk opzicht.
Niet altijd heeft deze wetenschap echter een afdoende oplossing voor alle soorten en vormen van ziekten en handicaps.
Ondanks dat dragen medici en de ondersteunende beroepen geweldig bij aan het welzijn van mensen.
Of zij daarbij misschien met de Geest vervulde Christenen zijn, maakt hun beroep niet tot een Goddelijke bediening.
Hun inzet wordt alom zeer gewaardeerd, er is veel erkenning voor de grote waarde die deze wetenschap heeft voor de toename van de kwaliteit van het menselijk bestaan.

Het is ook voor een Geestvervulde Christen absoluut niet verkeerd of af te keuren om, waar nodig, gebruik te maken van de medische wetenschap.
Onze geestelijke ontwikkeling en het peil van ons geloof zijn in veel gevallen nog niet zover dat wij de geestelijke oplossing, die God ons aanbiedt, altijd kunnen ‘grijpen’.
We zitten in de ontwikkelingsfase van het bereiken van de geestelijke volwassenheid. (Efeziërs 4:13 – “… totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus”).

Wat een prachtig perspectief om na(ar) te streven!

Occulte ‘genezing’

Satan is in staat de mogelijkheden tot herstel, die God geeft, min of meer na te bootsen.
Hij maakt daarbij gebruik van bovennatuurlijke krachten van de duistere kant om wonderen van ‘genezing’ te laten plaatsvinden.
Allerlei occulte genezingen langs paranormale weg zijn daarvan een voorbeeld.
Hierover kun je ook veel informatie halen uit het zeer leesbare boek ‘Als het licht duisternis is …’ van Rianne van der Smitte (ISBN 90 6067 490 1).
Dit boek bevat een ‘aangrijpend getuigenis en onthullende feiten over new-age en occultisme’.

Nadrukkelijk moet hier gesteld worden dat occulte genezing een zeer gevaarlijke weg is, zowel voor kinderen van God, als voor ongelovigen.
Langs deze schijnbare weg van genezing ziet satan kans zijn greep op de mens te vestigen en te verstevigen.
De dief (satan) komt immers niets anders doen dan roven, slachten en vernietigen.
Magnetisme, kwakzalverij en paranormale behandelingen (via foto, urine, voorwerpen, relikwieën, amuletten, hypnose, enz.) brengen mensen in de ban van de duisternis.
Na kortere of langere tijd zullen zij helaas de gevolgen ervan ondervinden (zie verder: Hoofdstuk 11, ‘Alternatieve geest’).