Kracht & Liefde

Kracht-uitingen

6.4  Werkingen van krachten

Dit is de derde in de groep van de kracht-uitingen.
Het gaat hierbij om de dynamische energie vanuit God aan ons.
Let ook weer op het dubbele meervoud; het omvat kennelijk een scala aan mogelijkheden waardoor God zijn kracht aan ons wil tonen.

Paulus bidt voor de Gemeente in Efeze (1:19) dat zij zullen weten “hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.”
Tot nu toe zijn onze gedachten rondom God en zijn Koninkrijk misschien vaak beperkt gebleven.
Wat verwachten we eigenlijk nog van Hem?
Wat betreft ons geloof zijn we misschien hierin bijna niet (op)gevoed.
Ja, hoe zullen we ook geloven als het ons niet verteld wordt?
Het geloof is immers uit het hóren!
Romeinen 10:14- “Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt?”
En vers 17: “Dus door te luisteren komt men tot geloof en wat men hoort is de verkondiging van Christus.”
Christus wil zeggen: de Mensenzoon, gedoopt in en vervuld met de heilige Geest. Ons Voorbeeld!

Werkingen van krachten:

zijn niet: één of andere menselijke manifestatie van kracht.

zijn niet: een paranormale begaafdheid tot het uitvoeren van krachttoeren.
Dit is een demonische zaak!

Werkingen van krachten:

zijn wel: een geestelijke uiting van de heilige Geest, waardoor Hij ons deel geeft aan de opstandingskracht van Christus, aan zijn werkzame Goddelijke energie.

zijn wel: een direct plaatsvindend wonder, een ingrijpende daad van God, via ons.

Tot welzijn

God wil ons, in moeilijke situaties, zijn hulp betonen.
Wij krijgen door middel van deze uiting van de heilige Geest de mogelijkheid van een krachtige weerstand tegen allerlei ‘rovende, dodende en vernietigende’ werkingen van satan.
In het leven van Jezus op aarde werd dit vaak zichtbaar.
In de storm op het meer had Jezus én de werking van geloof én de werking van kracht.
In Nazareth sprak Hij in de synagoge.
De menigte werd woedend door zijn confronterende toespraak.
Ze sleurden Hem de synagoge uit, door de straten van de stad, tot buiten de poort, om Hem te vermoorden, door Hem in de afgrond te storten!
Kun je zien, wie hier aan het werk was via (‘godsdienstige’!) mensen …!
Dan werkt de gave van krachten in Jezus. “Maar Hij liep midden tussen hen door en vertrok” (Lucas 4:30).
In het leven van Paulus wordt duidelijk hoe de krachtwerking van de Geest zich openbaart.
Door een slang gebeten, schudde hij die van zich af en er gebeurde niets.
Door het wonder van Goddelijke kracht werd het gif geneutraliseerd, tot grote verbazing van de andere aanwezigen.
In 2 Korintiërs 11 beschrijft Paulus wat hij voor vreselijke tegenstand van satan heeft ervaren (gevangen gezeten, lijfstraffen ondergaan, in doodsgevaar geweest, gegeseld, met zweepslagen bewerkt, met stenen bekogeld, schipbreuk geleden, in gevaar door rovers, volksgenoten en vreemdelingen, bedreigd door rivieren, nachten zonder slaap, hongerig, verkleumd en dorstig, vaak zonder kleren, enz.).
De uiting van werkingen van krachten moet wel bijzonder goed gefunctioneerd hebben in zijn leven!
Anders zou hij dit natuurlijk niet hebben kunnen doorstaan!
Ook in het ‘geloofshoofdstuk’ van Hebreeën 11 wordt melding gemaakt van groot geloof en bijzondere krachtwerkingen.

Streef naar de uitingen van de Geest

Zonder enige aarzeling kan gesteld worden dat de doop in de heilige Geest en zijn uitingen/gaven van vitaal belang en van een onmetelijke draagwijdte zijn!

Niet voor niets moesten de leerlingen van Jezus wachten met het erop uittrekken, totdat ze de belofte, de gave, de doop, de vervulling hadden ontvangen.
Het is verbijsterend dat het satan gelukt is de gelovigen zo te verblinden, dat zij de doop in de heilige Geest en zijn werkingen voor zichzelf en voor de Gemeente niet nodig vinden.
Zelfs wordt er in veel (‘Christelijke’) kringen tégen (…) gewaarschuwd!

Maar laten wij ons, met alle liefde die we voor God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus hebben, met al onze energie en al onze kracht, met heel ons hart en onze ziel en met heel ons verstand uitstrekken naar de gaven en uitingen van de heilige Geest.
Waarom?
Om ons te laten inschakelen door God tot welzijn en opbouw van onszelf én (mede daardoor) van de Gemeente van Jezus Christus!

Alleen zó werken we mee aan de realisatie van het Plan van God met ons en met de mensheid.