Kracht & Liefde

Alternatieve geest

11.1  Alternatieve geest

De Heer Jezus is niet de enige die werkt.
Zijn aartsvijand, de duivel, zit ook niet stil, zoals we hebben gezien.
Vanaf het eerste moment heeft hij geprobeerd de Heer dwars te zitten.
Maar hij is niet vindingrijk, hij imiteert.
Daarom wordt hij ook wel de ‘aap van God’ genoemd.
In alle religies die in de wereld zijn, zijn elementen van het Herstelplan van God via Jezus Christus, in ‘imitatie’ terug te vinden.
Verlossers zijn er genoeg, heils(=herstel)plannen te veel om op te noemen.
Wegen om tot een ‘eeuwig wezen’ te komen, hebben maar al te vaak de aandacht van de moderne mens.
Hoewel dit ook in vroegere tijden al niet anders was.
Eén ding is in satan’s nadeel: al zijn ‘verlossers’ zijn (of worden) dode mensen.
Onze Verlosser is de levende mens en Heer: Jezus Christus.

Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat satan komt met ‘bovennatuurlijke’ manifestaties, als imitaties van de werkingen en uitingen van de heilige Geest.
Daarom kunnen we hem, in dit verband, de alternatieve geest noemen.
We leven in een tijd die door de Bijbel genoemd wordt: ‘het laatst van de dagen’ (het eschaton, o.a. Hebreeën 1:1).
Dit is de periode in het Plan van God na de uitstorting van de heilige Geest, waarin de zonen van God openbaar zullen worden, die aan Jezus gelijkvormig zijn geworden.
Op deze wijze komt Jezus terug in hen die tot geloof (in Gods Plan) gekomen zijn (2 Tessalonicenzen 1:10).
In deze tijd zal het er voor de mensen om gaan:
A. ben ik vol van de Geest van God,
of
B. ben ik een prooi van de alternatieve geest, van satan.
Ook in onze samenleving als geheel zal de strijd hierom gaan.
De Bijbel spreekt hierover heel duidelijke taal.
Door de alternatieve geest zal de mensheid vervallen tot extreme gedragspatronen, tot occulte praktijken.
De tekenen aan de wand zijn er al.
In veel kunst en amusement spelen occulte zaken een rol.
Onderschat hierbij vooral niet de invloed van de massamedia, zoals kranten, tijdschriften, boeken, televisie en internet!

Satan zal zich gaan betonen in de kracht van tekenen en wonderen.
2 Tessalonicenzen 2:9 – “De komst van de wetteloze mens is het werk van satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen …”
Evenals Jezus Christus Zich openbaart en weerkeert (in de zijnen), zo heeft ook de antichrist een openbaring en een komst.
De Heer deed tekenen en wonderen, zo ook de antichrist, het tegenbeeld van Christus.
’Het werk van satan’ wil zeggen dat de duivel de inspiratie- en energiebron is van de wonderen en tekenen die de antichrist doet.
Valse (pseudo) tekenen en wonderen; dit slaat zowel op de wonderen als op de tekenen en de kracht.
De betekenis is niet dat deze manifestaties van de antichrist bedrieglijk zouden zijn, een soort van goocheltrucs, maar dat de oorsprong van deze wonderen de macht van de leugen is (Johannes 8:44: de duivel als vader van de leugen) of dat zij de leugen voortbrengen en verbreiden, zodat de mensen in de leugen gaan geloven (vs.10-11).
De realiteit van de wonderen van de antichrist blijkt uit Openbaring 13 (vgl. Marcus 13:22).
Jezus deed en doet wonderen en tekenen tot herstel van de mens.
Satan is er alleen op uit om de mensen te intimideren, te verblinden en zichzelf te verheffen tot god.

Daarom wordt de oproep aan hen die werkelijk aan de kant van God willen staan, steeds sterker:
word vervuld met de heilige Geest!
Wie, als kind van God, aan deze oproep geen gehoor wil geven, zal in de komende tijd spelen met zijn (geestelijke) levenskansen.
Zit daarom niet stil!
Ga op onderzoek uit, lees de Bijbel hier al biddend op na, ga op zoek op internet, ga goede lectuur hierover lezen.
Praat erover met je geestelijke broers en zussen!
Vul je tijd niet met onbelangrijke, aardse zaken.
Zo lang leven we hier niet op aarde.
Het gaat erom, dat we in dít leven een zo hoog mogelijk geestelijk rendement behalen, waar we de eeuwigheid mee in kunnen gaan!

Denk je dat je na je sterven ineens een heel ander wezen bent, dat je dan ineens een heel andere geestelijke statuur zult hebben, als die welke je in dit leven bereikt hebt?
Zeker niet!
Streef dan NU naar de gaven van de Geest, streef ernaar openbaar te worden als zoon van God!
Dit is werkelijk het hoogste en mooiste wat je nu kunt nastreven en bovendien is het letterlijk van eeuwigheidswaarde!