Kracht & Liefde

Alternatieve geest

11.6  Gevolgen van contacten met de duisternis

Er is geen raakvlak, geen gemeenschap tussen God en satan!
Welke gemeenschap heeft licht met duisternis?
Geen!
Het één sluit het ander volkomen uit!
Zij die geloven, wandelen in het licht.
Duisternis is een teken van de heerschappij van satan.
Hoe kan iemand die zegt in het licht te leven, dan nog zeggen ‘zondaar te blijven tot de dood’?

Wie contact zoekt met de duisternis of er zelfs buiten zijn schuld mee in aanraking komt, zal bezet worden door de geestelijke machten van de duisternis, de demonen.
Zijn levenshuis wordt bezet gebied.
Zoals in elke oorlog, zal ook satan elke gelegenheid benutten om bruggehoofden te leggen in het hem vijandelijke kamp.
In dit geval in het leven van mensen, in jouw en mijn leven.
Want zo wordt de doorwerking van God in dat leven geremd, beperkt of zelfs onmogelijk gemaakt – totdat de persoon in kwestie gaat roepen tot God om uitredding.
Satan kent geen pardon en geen ‘sorry’.
Hij is géén gentleman die respect toont voor jouw persoonlijkheid.
Hij zal je geen toestemming vragen om bij jou ‘binnen’ te mogen komen.

Beste lezer, nogmaals: het speelt hierbij geen rol of iemand zich er bewust of onbewust mee ingelaten heeft.
Het werkt net als vergif.
Als je het drinkt met opzet of per ongeluk, de uitwerking en de gevolgen zullen in beide gevallen precies gelijk zijn.
Het enige verschil is dat hij die het gif per ongeluk opdronk, geen persoonlijke blaam treft, geen schuld heeft.
Ondanks dat zul je toch geholpen moeten worden!

Let wel: God vraagt jou permissie om ‘binnen’ te komen.
Hierin is onze Heer en Hersteller totaal anders.
Hij heeft liefde en respect voor jou en schat je hoog.
Hij waardeert je als mens, zoals je bent.
Hij zal dan ook nooit jouw levenshuis ‘kraken’.
Hij klopt bij je aan en vraagt of Hij binnen mag komen, om samen met je te ‘eten’.
Hij biedt jou alles aan wat Hij aan liefde, kracht en Goddelijke heerlijkheid heeft.
Wie kan dan nog ‘nee’ zeggen?
En: ‘samen met jou eten’, wil zeggen: zijn gedachten met jou bespreken en zijn Plan aan jou uitleggen. En: zijn kracht en liefde met jou delen!

Deze uitnodigende daad van God is als voorbeeld voor ons zichtbaar geworden in Jezus Christus.
De mens, in wie God liet zien wat Hij bedoelde met zijn bovenstaande aanbod.
Zo is het concreet!

Volkomen in tegenstelling hiermee zijn de gevolgen van de contacten met het rijk van de duisternis.
Ook hiervan zijn concrete voorbeelden te noemen, misschien herken je één of meer bij jezelf of bij anderen, maar hopelijk niet.
Te vermelden zijn:
depressie, langdurige zwaarmoedigheid, chronische hoofdpijnen, (onbeheersbare) driftbuien, angst voor van alles en nog wat, allerlei fobieën, geen interesse in het Woord van God, afkeer van en angst voor alles wat met de heilige Geest te maken heeft, veel ziekteverschijnselen (vooral in de ziel en het zenuwgestel), dwangmatige handelingen en verlangens (bijvoorbeeld sex, drugs, hebzucht, eerzucht, genot), duidelijke vormen van bezetenheid en occulte manifestaties als helderziendheid, helderhorendheid, waarzeggerij, vormen van epilepsie en noem maar op.

Er zijn helaas veel boeken te vullen (en gevuld) met het vermelden van voorkomende ziekten, gebreken en afwijkingen!
Satan heeft op veel terreinen in ons leven, op deze manier, kans gezien een behoorlijke vinger in de pap te krijgen.
En we hebben het dan nog niet eens gehad over de vele, vele schijnreligies en filosofische en andere (geestelijke) stromingen die de mens onder de knoet van satan houden.
En die hem het zicht op de ware God onthouden!
“De duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden.”
En dat is hem helaas ‘aardig gelukt’, zo te zien …!
Daarbij ook niet te vergeten: politiek geweld, oorlogen, natuurrampen, (zinloos) ander geweld, teveel om hier alles op te noemen.
De schepping zucht …

Ontwaak, word wakker en denk eens nuchter na!
Wat doe ik hieraan, zowel voor mijn eigen welzijn, als dat van de ander?
Wat kan ik hieraan doen?
En dat natuurlijk niet uit plicht of wet, maar uit pure liefde, zowel voor God, jezelf als voor de ander!
Heb ik mijn naaste lief als mezelf en God boven alles?