Kracht & Liefde

Alternatieve geest

11.7  Bevrijding!

Kom niet in paniek als je vanuit deze gegevens tot schrikbarende ontdekkingen bij jezelf of bij een geliefde of vriend of kennis bent gekomen.
Want er is een weg, een manier, om hieraan te ontkomen.
Voor ieder die echt wil.
Door de kracht van de heilige Geest biedt God jou en mij de mogelijkheid vrij te komen van werkingen van de duisternis.
1 Johannes 3:8 – “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou.”
Handelingen 10:38 – “Hij (Jezus) is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.”
Jezus dreef door de kracht van de heilige Geest, die in Hem woonde, de demonen uit de bezeten, zieke en gebonden mensen.
Jezus vertelt als voorbeeld over zo’n situatie, waar het (levens)huis van iemand onder de ‘bezetting’ ligt van de duisternis (Matteüs 12:22-39).
Iemand zal dat huis moeten binnengaan om eerst de sterke (demon) te binden en dan zal hij zijn inboedel roven.
De Geest van God gaat op jouw verzoek bij jou naar binnen, Hij bindt de demon, zodat deze niet meer kan functioneren; daarna neemt de Geest de inboedel weg (de duistere sfeer en de verkeerde denkwijze) die de demon bij jou heeft geïnstalleerd en verwijdert die.
Zo word je een vrij mens en is je huis schoon en op orde!

In het bovenstaande verhaal gaat het om een mens die vastgehouden werd door geesten van stomheid en blindheid.
Jezus bindt deze machten en drijft ze uit; zo geneest Hij deze man.
Nergens lezen we dat Jezus zijn leerlingen opdracht geeft ‘te bidden tot God of Deze de mens zou willen bevrijden van demonen’.
De opdracht is duidelijk: “In mijn naam zullen de gelovigen demonen uitdrijven”! (Marcus 16:17).
Direct daarna staat dat de gelovigen in geestelijke talen zullen spreken!
Hier is wel degelijk een verband!

Wie werkelijk vrij wil worden van bezetting en gebondenheid door demonen, zal zich moeten laten bevrijden door iemand die in de naam van Jezus (in zijn opdracht, op zijn gezag) en (zo) door de kracht van de heilige Geest kan handelen.
Wat een rijkdom van genade om te kunnen ervaren dat Jezus Christus ook hierin nog steeds Dezelfde is, dat er kracht van de Geest is om te overwinnen en zo de werken van de satan te verbreken.
Zo kunnen we de opdrachten van Jezus uitvoeren.
Zoals de Vader Jezus gezonden heeft, zó heeft Jezus zijn leerlingen gezonden en indirect ook ons.
Daarom moesten zij wachten op de gave van de heilige Geest, de dynamische kracht van God!

Voor óns is deze gave op dit moment beschikbaar!