Kracht & Liefde

Openbarings-uitingen

5.2  Woord van wijsheid

Dit is dus een openbaring-uiting.
God openbaart in en aan ons en wij krijgen deze openbaring tot welzijn van allen.
Ook in het Oude Verbond vinden we deze werking van de heilige Geest.

Het woord van wijsheid:

is niet: enige vorm van aardse wijsheid.
Deze wijsheid is volgens Jakobus van beneden, ongeestelijk en kan zelfs duivels zijn!
Elke wijsheid ‘onder de zon’, hoe verheffend en verheven ook, is niet in staat ons inzicht te geven in de geestelijke wereld.
Ja, vaak omdat ze met hoogmoed gepaard gaat, voert ze naar de ondergang!

is niet: geestelijk inzicht in het Woord van God, dat al geopenbaard is.

Het woord van wijsheid:

is wel: een bovennatuurlijke uiting van de heilige Geest, waardoor Hij ons laat weten het hoe, het wanneer en het waarom van God.

is wel: een bekendmaking door God van zijn wil, zijn weg en zijn tijd op het moment dat je die kennis nodig hebt.

is wel: een openbaring van God aan mij om op de juiste tijd en plaats de door de Geest verkregen kennis te kunnen toepassen.

Tot welzijn

1 Korintiërs 12:7 zegt: “Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.”

De verscheidenheid aan gaven, bedieningen en werkingen dient een Goddelijk doel, namelijk dat iedere gelovige bijdraagt aan de opbouw van de Gemeente (vgl. 14:26).
Het ‘aan ieder (afzonderlijk)’ staat met nadruk vooraan in de zin.
De uitdrukking ‘de openbaring van de Geest’ moeten we, gelet op de nu volgende opsomming van gaven, zien als ‘een bepaalde manier waarop de Geest zich openbaart of manifesteert’, d.w.z. een bepaalde uitingswijze van de Geest.
Deze uitdrukking wijst dus terug naar de geestelijke gaven/uitingen in vers 1.
Aan iedere gelovige (vervuld met de heilige Geest) worden door de Geest een of meer gaven gegeven.
Deze gaven zijn ‘gericht op het nuttige, datgene wat bijdraagt’ (vgl. 6:12; 10:23).
Ze hebben de bedoeling om het geloofsleven van anderen te versterken.

God wil ons dus al deze gaven geven voor (ons) welzijn.
God is zuiver en goed en Hij wil dat we in deze wereld leven met Hem en overwinnen op de (machten van de) duisternis.
Hij wil graag dat wij als geestelijke mensen, als zonen van God openbaar worden, die in alles gelijkvormig zijn geworden aan Jezus Christus (Romeinen 8:29 – “Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broers en zusters”).
God wil dat we toegerust zijn voor de opdrachten die Hij ons geeft en gegeven heeft, ook via Jezus.
“In mijn naam zullen de gelovigen …”!
Door middel van de Gemeente zullen tenslotte de duistere machten in de geestelijke wereld moeten weten waaruit de veelkleurige wijsheid van God bestaat.
Dit in tegenstelling tot de inktzwarte duisternis waarin zij zelf verkeren, omdat ze zich van het Licht hebben afgewend.

De heilige Geest stelt ons daartoe in staat en doordat Hij in ons woont, is Hij altijd ‘paraat’ – Hij zal tot in eeuwigheid bij je zijn!
Al ben je in de druk – je bent niet in het nauw.
Om raad verlegen – niet radeloos.
Vervolgd – niet verlaten.
Op de aarde geworpen – niet verloren.
De Geest geeft ons per situatie, waar Hij het nodig vindt, een woord van wijsheid.
In de meeste situaties in de praktijk zullen we merken dat het woord van wijsheid en het woord van kennis als een soort ‘tweeling’ functioneren.