Kracht & Liefde

Openbarings-uitingen

5.3  Woord van kennis

Dit is de tweede in de groep van de openbaring-uitingen.
God openbaart in (aan) ons en wij krijgen ook deze openbaring tot welzijn van zowel onszelf als van anderen.
Het zijn de goedheid en de liefde van God die ons de mogelijkheid geven deel te hebben aan zijn kennis, zijn weten.
Hij is de Heer van al wat is.

Het woord van kennis:

is niet: enige vorm van menselijke kennis.
Het menselijk kennen wordt verkregen met het verstand, door studie en het op andere wijze verzamelen van informatie.

is niet: veel kennis hebben van de Bijbel, de al eerder geopenbaarde woorden van God.

is niet: één of andere paranormale begaafdheid, verre van dat!

Het woord van kennis:

is wel: een geestelijke uiting van de heilige Geest, waardoor Hij ons laat delen in zijn kennen en weten van de verborgen, onzichtbare dingen.

is wel: een deel van zijn kennen dat God direct aan ons bekend maakt, op hetzelfde ogenblik waarop dat nodig is.

Tot welzijn

Alle uitingen van de Geest zijn, zoals gezegd, uiteraard tot welzijn.

Welzijn betekent: nuttig zijn, baten, voordelig zijn, helpen.
We zien ook hier, dat alles gericht is op het bereiken van het doel van God, door de mens, namelijk: de volmaaktheid, de volwassen geestelijke mens, gelijkvormig aan Jezus Christus.
God wil graag dat we onder zijn leiding, zijn aansturing, toegerust zijn voor de prachtige taak die Hij voor ons heeft weggelegd: het effectief kunnen functioneren in zijn Koninkrijk van vrede, blijdschap, gerechtigheid en kracht.

Per situatie zijn we van Hem afhankelijk, net als Jezus dat was van zijn Vader.
Hij zei, “dat Hij niets kon doen, zonder de Vader en over ons zegt Hij, dat we zonder Hem niets kunnen doen” (Johannes 5:19 en 15:5).

Door deze uiting, samen met het woord van wijsheid en de gave van onderscheiding van geesten, kunnen we bekwame medewerkers zijn van de Heer, om zo de werken van de duisternis te ontmaskeren (Efeziërs 5:11) en te vernietigen (Openbaring 20:10).