Kracht & Liefde

Inspiratie-uitingen

4.22  Toets alles

Er is in de loop van de eeuwen heel wat fout gelopen rondom de uitingen van de Geest.
Dit valt niet te ontkennen, maar zeker wel te onderkennen.
Maar, … we kunnen er van leren!
God heeft voor de ontplooiing van zijn Gemeente werkelijk alle ‘middelen’ verstrekt die nodig zijn.
Daar kan het dus niet aan liggen.
Maar er is te weinig ‘beproefd’, onderzocht of alles wat de Gemeente binnenkwam aan leringen en uitingen wel echt van God was.
Zo heeft de duivel kans gezien veel foute (valse of schijn) en afschuwelijke leringen te laten binnensluipen.
De gruwelijkheden die als gevolg hiervan en in verband hiermee door zich Christen noemende mensen zijn gepleegd, zijn nauwelijks te beschrijven.
Wie de geschiedenislessen op school ook maar enigszins gevolgd heeft, heeft hiervan meestal nog maar een klein deel meegekregen: zonder meer: demonisch!

Daarom geldt ook vooral bij de uitingen van de Geest: toets alles en beproef de (uitingen van de) menselijke geesten of zij uit God zijn.
Doof de Geest niet uit (omdat je misschien bang bent de controle te verliezen), veracht de profetieën niet (omdat er misschien tussen zaten die niet uitkwamen of heel vreemd waren), maar toets alles (bijvoorbeeld door de gave van onderscheiding van geesten -> zie verderop) en behoud het goede (dat alleen maar van God kan komen (zie 1 Tessalonicenzen 5:19-21).

‘Toets alles’ staat er.
Elke profetische uiting en openbaring zullen we dus aan Gods Woord moeten toetsen.
Toetsen betekent: onderzoeken, op de proef stellen, als beproefd erkennen, geschikt achten en passend binnen het plan van God.

Hoe toetsen we?
Er zijn in elk geval een aantal maatstaven (meetlatten):

1. het Woord van God.
Dit betekent niet dat de inhoud van een profetie op zich in de Bijbel terug te vinden moet zijn.
Dan zou deze uiting geen wezenlijke betekenis hebben.
Ga de Bijbel erop na of een profetie niet in strijd is met het Plan van God; hierover is elders in deze studie al meer gezegd;

2. de Geest van God in ons eigen hart.
De Geest van God, die in jou woont, onderzoekt de diepten van God; je gaat in het leren kennen van God werkelijk ‘tot op de bodem’, eerbiedig gesproken.
De heilige Geest in ons zal instemmen of waarschuwen, dit alleen als we een continue en diepe gemeenschap met de Heer hebben.
Dit kan met name door het ‘regelmatig’ bidden in geestelijke talen.

3. de persoon die de profetie uitspreekt.
Bekijk ook wie een profetie uitspreekt.
Leeft deze broer of zuster ‘heilig voor de Heer’ of neemt hij of zij het niet zo nauw en/of heeft hij of zij opvallend vreemde ideeën, met name over geloofszaken?
Is de profeet een bekend iemand, is hij of zij positief lid van de Gemeente of is het een ‘wazig’ type, dat overal profeteert, zonder ooit gecorrigeerd te (willen) worden?
Let daar goed op!

Zo zullen we als Gemeente waakzaam kunnen zijn tegen misleiding.
Een bijzonder mooie uitspraak over profetie lezen we in Openbaring 19:10 – “Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.”
Deze tekst kan op verschillende manieren worden uitgelegd, maar duidelijk is, dat wat Jezus heeft gebracht (het Evangelie van het Koninkrijk van de hemelen, met wonderen krachten en tekenen) mogelijk is gemaakt door dezelfde Geest door Wie wij kunnen en mogen profeteren.
Denk hier gewoon eens een poosje (biddend) over na!

Johannes schrijft in zijn Evangelie (16:14), dat de heilige Geest Jezus zal verheerlijken.
Jezus voldeed als eerste mens van de schepping in alle opzichten aan het voornemen dat God had toen Hij zei: “Laten Wij mensen maken die Ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken.”
Dit te bereiken was alleen mogelijk door de inwoning van de heilige Geest in (de mens) Jezus, waardoor Hij kon laten zien wie God werkelijk was.
Door wie Hij de wonderen en tekenen kon doen, toen Hij het verheugende nieuws van het Koninkrijk van God bracht.

Zo wordt ook deze uiting van de Geest één van de heerlijke en opbouwende manifestaties van de opgestane en verheerlijkte Heer Jezus Christus,
temidden van zijn Gemeente!