Kracht & Liefde

Alternatieve geest

11.4  Verschijnings­vormen van demonen in deze tijd

Het zijn er eigenlijk teveel om op te noemen.
Een enkele moet hier dan ook dienen als illustratie.
We hebben dan een idee waarover het gaat.
Voor de meesten van ons zal het duidelijk zijn dat de primitieve vormen van toverij een werking, een uiting van satan zijn.
Vandaag de dag steekt satan zich echter in een moderner jasje.
Daarom is het voor veel mensen dan ook moeilijk zich voor te stellen dat dit demonische werkingen zijn.
In feit zijn alle manifestaties, openbaringen vanuit de bovennatuurlijke wereld die buiten het Woord van God (en als exponent daarvan: Jezus Christus) om gaan, duivelse werkingen.

Occultisme

Dit bestrijkt een erg breed terrein.
Daaronder vallen alle ons bekende vormen van waarzeggerij en bijgeloof (amuletten, mascottes, relikwieën, magnetisme, horoscopie, voortekenen, astrologie, enzovoort).

Spiritisme

Dit komt sterk op.
Hieronder vallen etherische uittredingen, contacten met doden, contacten met geesten vanuit het universum, seances, trance, etc.

Helaas zijn er ook veel mensen die lid zijn van een kerk of gelovige groepering die gevaarlijk spel spelen met deze zaken.
Hoevelen hebben niet contact met hun overleden geliefden of spreken tot overleden zogenaamde heiligen of nog erger: (aan)bidden (tot) dezen.
Al het zichtbare, waaraan geestelijke waarde wordt gehecht, is in feite afgoderij.
Het gaat buiten God om, leidt ons van God af (…) en demonen laten zich graag via deze weg aanbidden.
Wees dus erg voorzichtig met religieuze uitwendigheden!
Als we om ons heen kijken, zijn daar helaas talloze voorbeelden van te noemen …!
Het is een geraffineerd stuk werk van infiltratie door het rijk van de duisternis.

Spiritualisme

Een minder opvallende vorm van spiritisme.
Allerlei semi-godsdienstige vormen vallen hieronder.
Denk aan de vele meditatietechnieken (ook beoefend door gelovigen!), yoga, het streven naar mystiek, oosterse contemplatie, psychedelische overgave (ook via muziek!).

Astrologie

Een lang bestaand en diepgeworteld werk van satan
Hieronder vallen uiteraard de vele vormen van horoscopie.

Paranormale ’wetenschappen’

Dit is het door onderzoek wetenschappelijk bezig zijn met alle verschijnselen buiten de normale (met onze zintuigen te traceren) waarnemingen.
Het dient zich aan onder de vlag van wetenschap, maar het ‘empirisch’ bewijs is niet te leveren.
Dit komt doordat men geen inzicht heeft in de geestelijke wereld, zoals Jezus ons die heeft laten zien.

Satanisme

Door veel mensen voor onmogelijk gehouden.
Maar het bestaat al lang en ook in Nederland.
Het is een aktieve dienst aan satan, die vaak gepaard gaat met allerlei vormen van sex, drugs en perversiteiten.

Extreme leefpatronen

De mentaliteit van veel mensen wordt bepaald door de werking van de heersers en machthebbers van de duisternis, in deze laatste tijd.
Hierdoor ontstaat de situatie dat uitzonderlijke leefpatronen van enkelingen na verloop van tijd worden voorgesteld als ‘normaal’.
Bijvoorbeeld: alternatieve huwelijken, alternatieve sex, alternatief gezin en anarchistische mentaliteit.
Een ieder kan voor zichzelf deze voorbeelden invullen en ook verder aanvullen.

Verslaving

Ook hiervan zijn er veel vormen.
Steeds opnieuw blijkt dat verslaving duidelijk een werking is die mede-veroorzaakt wordt door demonen.
Veel mensen zal dit gek in de oren klinken, maar bij het werk van satan is er altijd sprake van dwang.
We kennen verslaving aan: alcohol, nicotine, drugs, sex, eten, werken, geld, genot en noem maar op.

Godsdienstigheid

We zien een religieus bezig zijn van de mens, waarbij misleiding door zogenaamde goden de mens tot een slaaf maken van regels en het streven om het hun ‘god’ naar de zin te maken om iets te bereiken of om bijvoorbeeld straffen of ander onheil door die ‘god’ te voorkómen.
Iedere vorm van liefde, hét kenmerk van onze God, ontbreekt!

Demonen met verkeerde leringen

De Bijbel waarschuwt (b.v. in 1 Timoteüs 4:1) tegen dwaalgeesten en wat demonen leren (in de betekenis van: onderwijzen).
Er zijn, ook op het Christelijke erf, talloze leringen en meningen over het geloof.
In feite is het allemaal heel eenvoudig: aan de vrucht ken je de boom.
Waar een lering uitwerkt dat de mensen gelijkvormig worden aan Jezus Christus, zit je zeker goed!
In deze gelovigen komt de vrucht van de heilige Geest tot volle ontwikkeling: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Algemeen beeld

Tekenend voor de periode waarin wij nu leven is het algemene beeld dat de Bijbel ons schetst van de mensen.
Uiteraard was er in vroegere tijden sprake van dezelfde verschijnselen, maar de komende tijd zullen deze in intensiteit toenemen.
Dat zal uitmonden in de openbaarwording van de ‘mens(heid) van de zonde (de wetteloze mens, de zoon van het verderf), zie 2 Tessalonicenzen 2:3.
Ook 2 Timoteüs 3:1-7 geeft een duidelijke omschrijving:
“Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. (Keer je af van zulke mensen.) Sommigen van hen dringen zich op aan hele families en krijgen dan vrouwen in hun macht die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten worden gedreven, die almaar willen leren maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen.”

Maar voor ons geldt: “Gedraag jullie dus niet zoals zij, want eens waren jullie duisternis maar nu zijn jullie licht, door je bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:
‘Ontwaak uit jullie slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over jullie stralen.’
Let dus goed op welke weg jullie bewandelen, gedraag je niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik je dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink je niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest jullie vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest jullie ingeeft. Zing en jubel met heel jullie hart voor de Heer en dank God, die jullie Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus” (Efeziërs 5:7-20).