Kracht & Liefde

Hindernissen

10.2  Demonische bruggehoofden

Toen we tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen, hebben we ons leven aan Hem toegewijd.
We zijn ons in al onze gedachten, gevoelens, woorden en handelingen gaan richten op Hem.
We hebben Hem aangenomen als onze Hersteller (Heiland) en Voorganger (Leidsman) en Voltooier (Voleinder) van ons geloof (zie o.a. 2 Petrus 2:20 en Hebreeën 12:2).

In de periode vóórdat we de weg zijn opgegaan naar de voltooiing, het volkomen worden van ons geloof, hebben misschien velen van ons bewust of onbewust contact gehad met het rijk van de duisternis.
Dit vond onder andere plaats door een of andere vorm van occultisme (magnetisme, hypnose, waarzeggerij, bindingen vanuit het voorgeslacht, het deelnemen aan heidense religies, hekserij, satanisme, enz.).
Niet een ieder van ons heeft, voordat hij ervoor koos met de Heer te gaan leven, de bevrijdende kracht van de Heer ondervonden in het verbreken van die bindingen met het rijk van de duisternis.
Niet een ieder is bevrijd van de demonen die hij bewust of onbewust, gewild of ongewild in zijn leven heeft toegelaten of moeten toelaten.
Jammer!
Wat een ellende had ons bespaard kunnen blijven als we ‘bijtijds’ waren vrijgemaakt door de kracht van de heilige Geest.
De duisternis remt ons af om verder te komen op de weg met de Heer, de weg van het licht!
Jezus vertelde zijn leerlingen dat demonen niet vanzelf van een mens wijken.
Hij gaf hun dan ook duidelijk de opdracht om machten van de duisternis uit te drijven, zoals Hij dat Zelf ook voortdurend deed.
Bij het zoeken naar de oorzaak van de remmingen blijkt dan vaak zo’n ‘overblijfsel’ uit het rijk van de duisternis hier debet aan te zijn.
Geen nood, je kunt beter laat dan nooit echt bevrijd worden.
Het is de liefde van God die deze dingen aan het licht laat komen.
Wanneer deze banden met de duisternis verbroken worden, blijkt de doorwerking van de heilige Geest geen probleem meer te zijn!