Kracht & Liefde

Inspiratie-uitingen

4.20  Profetie is tot opbouw

De Heer wil zijn volk in de strijd om dit bestaan als een Vader en Vriend begeleiden.

Daarvoor heeft Hij ook deze werking van de Geest gegeven, zodat we regelmatig in ons geloof versterkt zullen worden.
In 1 Korintiërs 14 vinden we een aantal fijne omschrijvingen van de inhoud en het doel van deze uiting.

Ze heeft als doel: stichting of opbouw (vs 3).
God wil ons helpen ons geloof op te bouwen, ons geloof te versterken.
Hij wil ons laten weten dat Hij als een levende God met ons meegaat.
Hij weet in welke bouwfase ons geestelijke huis verkeert en Hij weet dat we hierbij regelmatig een Goddelijke stimulans nodig hebben.
Hier verwijst bijvoorbeeld Efeziërs 3:17 naar: “… opdat Christus door het geloof in uw harten woning kan maken …”
Hij heeft er dan ook voor gezorgd dat Hij duidelijk sprekend en aanwijzingen gevend, in ons midden kan zijn.
Wat een rijke ervaring: de steun en de bemoedigende glimlach van Hem te krijgen in je dagelijkse leven.
God is goed!

Ze heeft als doel: vermaning (vs 3).
Het woord ‘vermaning’ kan ook betekenen: aansporing.
God blijft ons aansporen om de juiste weg te gaan, om niet met vuur (van het rijk van de duisternis) te spelen, om niet te verslappen in ons geloof.
“Laten wij niet moe worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen” (Galaten 6:9).
De Heer kent onze daden en ziet ons leven.
Hij laat ons niet zo maar verstrikt raken.
Je moet maar eens opletten als je wilt, hoe de Heer ons door profetische vermaning en aansporing een halt toeroept of ons waarschuwt.
Let daar dus heel goed op!
We kunnen veel misstappen voorkómen als we luisteren naar zijn adviezen en aansporingen om het goede te doen!
Zo kunnen we ook elkaar aansporen en bemoedigen en dat “zoveel te meer we de dag van de Heer zien naderen” (Hebreeën 10:25).
De dag van de Heer hier te zien in de betekenis van het openbaar worden van de zonen van God, van het bereiken van de gelijkvormigheid aan Jezus Christus, door ons!
Als we goed luisteren naar zijn adviezen en raadgevingen kan ook veel (overbodige) strijd worden voorkómen.
Veel omwegen en moeiten zouden we kunnen laten liggen.

Ze heeft als doel: vertroosting (vs 3).
Ook vertroost de Heer ons, zo is immers ook de naam van de heilige Geest: de andere Trooster.
Hij heeft ons niet alleen, als wezen, achtergelaten, als wezen zonder bescherming en opvoeding door liefdevolle ouders.
Door de heilige Geest maakt Hij ons, door zijn liefde, die door Hem is uitgestort in ons hart (dus niet zo’n klein beetje!) sterk en opgewassen tegen het verdriet en het gevoel van verlatenheid in ons leven.

Ze heeft als doel: lering en opwekking (vs 31).
Gods Geest leert ons waakzaam te zijn, actief te zijn en liefdevol.
Er zijn zoveel dingen die Hij ons wil leren, om te kunnen toepassen in allerlei situaties.
Ook en vooral in de Gemeente, in onze omgang met onze geestelijke broers en zussen.
Tegelijk stimuleert de Geest ons tot activiteit in ons geloof, dat we er iets (of liever: veel) mee gaan doen.
Bijvoorbeeld: het blijde nieuws aan anderen vertellen, zieken genezen, gebondenen bevrijden, actief zijn in en betrokken bij onze Gemeente.
De grondtekst kan ook vertaald worden als: ‘erbij geroepen worden’.
De Heer wil liever niet dat je een toeschouwer bent langs de zijlijn, maar dat je ‘erbij’ ingeschakeld wordt, in zijn Plan, in zijn bezieling, in zijn liefde en bewogenheid, in de opbouw van zijn lichaam, de Gemeente.
“Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid” (Efeziërs 3:18 en 19).