Kracht & Liefde

Inspiratie-uitingen

4.11  Problemen

a) het Woord van God krachteloos maken
Natuurlijk zijn er problemen en hindernissen als we Jezus willen volgen op de weg naar de volkomenheid.
Satan zal ons niet zonder slag of stoot deze weg laten gaan.
Als hij Jezus heeft gehaat en heeft willen misleiden, zal hij het zeker ook bij óns proberen!
Juist daar waar de volheid van Jezus Christus te beleven is, zal satan alles op alles zetten om de zuivere doorwerking ervan te voorkómen.
Een groot probleem in onze tijd is de opstelling tegenover het Woord van God, zowel in het modernisme in de religie, als ook in allerlei overleveringen en leringen van mensen.
Hierdoor wordt het Woord van God bij veel mensen van zijn kracht beroofd.
Wie het Woord van God aan de kant schuift, moet niet menen dat hij aanspraak kan maken op het eeuwige leven.
Hij zal terechtkomen in een eeuwig gescheiden zijn van God, in het klimaat van de duisternis dat hij in zijn aardse leven heeft gekoesterd.
Maar de mens die het Woord van God hoort en ernaar handelt, die zal ‘zalig’ (volmaakt gelukkig) zijn en worden.
De gelovigen in Berea onderzochten de Schriften of alles wel zo was als hun door Paulus werd verteld (Handelingen 17:11).
En toen ze dat op die manier bevestigd kregen, namen ze het Woord graag aan.
Zo is het ook raadzaam voor ons, om aan de hand van de Bijbel na te gaan of ideeën en leringen (ook bijvoorbeeld deze studie!) die op ons afkomen, inderdaad wel kloppen.
We moeten niets klakkeloos aannemen, zeker niet waar het gaat om zaken van eeuwigheidswaarde!

Paulus zegt tegen Timoteüs over mensen die met een schijn van godsdienstigheid een Evangelie brengen zonder kracht (bijvoorbeeld doordat ze de gaven van de heilige Geest niet meer nodig vinden): “Houd dezen op afstand” (2 Timoteüs 3:5 en 7) of zoals de NBV zegt: “Keer je af van zulke mensen.”
Waar hoor jij bij?

b) de gave van het spreken van geestelijke talen ‘breekt niet door’
Hoe komt dat?
Dat is een (helaas) veel gestelde vraag.
Er zijn gelovigen die bewust de Geest hebben ontvangen, maar die de doorwerking ervan niet (in alle opzichten) ervaren.
Dit probleem is tot in elk geval drie hoofdpunten terug te brengen:

1) onkunde -> tekort aan kennis
Er kan bij gelovigen (wat ‘geloven’ zij?) te weinig zekerheid zijn over wat God heeft gezegd; duidelijk inzicht ontbreekt in wat God heeft beloofd voor de gelovige persoonlijk.
Weet jij wat zijn wil is voor jouw leven?
Als je twijfelt, werkt dat sterk ondermijnend in het accepteren van Gods beloften voor jou!
Specifiek waar het de doop in de heilige Geest betreft.
Het aanvaarden van schuldvergeving lukt meestal nog wel …
Wat te doen, is duidelijk:
Ontdek in Gods Woord wat Hij jou persoonlijk te zeggen heeft.
Vergeet even (…) alle geluiden en opmerkingen (hoe goed vaak ook bedoeld) om je heen en richt je uitsluitend op dit onderwerp.
Er zijn ook veel goede boeken hierover geschreven.
Geloof eenvoudig dat dit ook voor jou is, dat God absoluut geen uitzonderingen maakt, ook al zeggen mensen dat wel.
“Dat was alleen voor die tijd, niet allen hebben die gave, het is alleen voor een bepaalde soort onstabiele mensen, je krijgt automatisch de heilige Geest bij je bekering” – allemaal misleiding!
Kies dus bewust voor wat God in de Bijbel tegen jou hierover zegt!

2) onkunde over het ‘hoe’
Hoe werkt het nu?
Velen ervaren de doorwerking van de geestelijke talen niet, omdat ze zich er een verkeerde voorstelling van hebben gemaakt.
In het voorgaande is geprobeerd aan te tonen dat het niet gaat om een spreekwonder, maar om een woord- of talenwonder.
Na de doop in de heilige Geest (bijvoorbeeld door handoplegging of na gebed) hoef je niet te wachten op het moment dat je ‘gedwongen’ of ‘gedreven’ wordt.
Je doet je mond (gewoon) open en gaat spreken.
Je probeert onbekende woorden uit te spreken – uiteraard in een houding van eerbied en aanbidding tot God.
Dan zal de heilige Geest, nieuwe, voor jou onbekende woorden gaan vormen.
Zolang je je lippen gesloten houdt en je je adem inhoudt, begrijp je dat er geen woord en geen klank uit je kán komen, zelfs niet door de werking van de heilige Geest.
De Geest forceert je niet, Hij vraagt alleen maar om je bewuste geloofsinzet!

Een voorbeeld vanuit de praktijk van de Gemeente zal je kunnen helpen.
Iemand heeft om de doop in de heilige Geest gevraagd en dat is, naar we geloven, ook gebeurd.
Er is echter geen doorwerking van de gave van de geestelijke talen.
Toch hoort die erbij, zoals we gezien hebben.
Na een tijd van bidden en zoeken naar een mogelijke remming (er kunnen nog zonden en geestelijke gebondenheden zijn) besluiten we met een aantal broers en zusters voor het aangezicht van de Heer ons over te geven aan de inspiratie van de heilige Geest.
We vragen de Heer om een duidelijke inspirerende inzet van zijn kant, naar zijn belofte.
We adviseren onze broer dan, samen met ons, zijn mond te gaan openen en te gaan gebruiken voor het uitspreken van vreemde (voor zijn gevoel ‘gekke’) klanken.
Begin niet in de eigen taal.
We bidden hardop mee in geestelijke talen.
In een ontspannen overgave aan de Heer zal daarna, vaak eerst aarzelend, een stroom van woorden onder de bezieling van de heilige Geest, zijn uitweg vinden.
Zoals God dat bedoeld heeft!

3) bindingen met het rijk van de duisternis
Het blijkt steeds opnieuw hoe ‘geraffineerd’ satan is, hoe hij zich lang in een mens kan verbergen – tot hij zich, door de confrontatie met de heilige Geest, wel kenbaar moet maken!
Zo zien we soms dat bij de doop in de heilige Geest een duidelijke remming openbaar wordt, die zijn oorzaak vindt in de een of andere verbinding met het rijk van de duisternis.
Vaak is er dan sprake van bindingen vanuit de occulte wereld, die bewust of onbewust in een vroeger deel van het leven zijn gelegd.
Er hoeft niet altijd sprake te zijn van schuld.
Ook de omgeving, de ouders of familie kunnen er (soms zelfs wel goed bedoeld) een hand in hebben gehad.
Het is bijzonder fijn dat God alle elementen van de duisternis aan het licht laat komen.
Hoe meer er bij je opgeruimd wordt, hoe opgeruimder je immers zult zijn! Letterlijk!
Doordat ze onderscheiden welke geesten er werkzaam zijn (ook een gave van de Geest), zullen je broers en zusters in de Heer je kunnen helpen.
Als de Heer je hierop attent maakt, laat je dan bevrijden van deze duistere bindingen!
Demonen kunnen alleen maar door de kracht van Gods Geest uitgedreven worden.
Daarna kun je, bij voorkeur samen met je broers en zusters, de Heer bidden om een eerste of hernieuwde (ver)vulling met de heilige Geest.
Geef je hierbij dan vol vertrouwen over aan de Heer, onder de inspiratie van zijn Geest!

c) surrogaat geestelijke talen
Kan het spreken van geestelijke talen ‘humbug’ zijn?
Kan het bedrog zijn?
Kan het van de duivel zijn?
Om te beginnen: ja, dat is inderdaad mogelijk!
Er is een manifestatie van satan, die lijkt op de talen die door de Geest van God worden geïnspireerd.
In het spiritisme en satanisme komt het voor.
Aan drugs verslaafden kennen soms een soortgelijk verschijnsel.
Ook in occulte godsdiensten komt het voor.
Ook in de dagen van Paulus was het binnen de heidense mysteriegodsdiensten een bekend iets.
In alle boeken over godsdienstfenomenologie (wijsbegeerte van de godsdienst) kun je dat lezen.
Is dat dan allemaal geen reden om er doodsbenauwd voor te zijn?
Nee, daar is volstrekt geen reden voor!
Het spreken van duivelse geestelijke talen vindt plaats onder dwang van duistere machten, waarbij de desbetreffende persoon in een soort trance spreekt.
Dit gebeurt dus in een mediamieke toestand van trance, waarbij de spreker geen of nauwelijks beheersing meer over zichzelf heeft.
Paulus – en dat is heel merkwaardig – waarschuwt niet één keer tegen een mogelijk vals, demonisch spreken van geestelijke talen.

Maar: wij hebben niet te maken met gelovigen die zich bewust begeven op de occulte weg van satan.
Mochten er mensen zijn die dit wél doen, dan zullen de in hen wonende demonen in onze samenkomsten ontmaskerd worden door de krachtige aanwezigheid van de Geest!
Gelovigen, in wie de gave van onderscheiding van geesten werkt, zullen de machten in deze mensen herkennen, als zijnde van satan.

Maar: wij hebben te maken met een op God gericht leven. Langs de weg van bekering en geloof in de God van de Bijbel is er echt geen gevaar te vrezen!
Dus … het spreken van geestelijke talen (na de doop in de heilige Geest) zal nooit SURROGAAT kunnen zijn!

God geeft zijn kinderen geen stenen voor brood. (Matteüs 7:9 – “Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven?" En de paralleltekst uit Lucas 11:13 – “… hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?”
Als we erop toezien dat onze contacten met het rijk van de duisternis verbroken zijn en blijven, dan is de weg naar God en zijn Geest helemaal open!
Zonder enig gevaar, in tegendeel!
Want God is enkel licht, uit zijn Vaderhand komen alleen maar goede dingen (Jakobus 1:17 – “Iedere gave, die goed en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neer, van de Vader van de lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer”).

In al die corrigerende opmerkingen van Paulus is er niet één gericht op de mogelijkheid van een humbug-taal.
De enige waarschuwing in dit verband is gericht tot de Geestvervulde Christen, die de uitingen van de heilige Geest laat functioneren buiten de liefde van God om.
Daardoor worden de geestelijke talen niet fout of humbug, maar wordt de spreker zelf vergeleken met een ‘dreunende gong’ of een ‘schelle cimbaal’ (1 Korintiërs 13:1).

d) twijfel over de echtheid
Soms zien we mensen hiermee worstelen.
Is ‘mijn taal’ wel echt een geestelijke taal?
Vroeger als kind brabbelde ik ook wel eens.
En … ik voel er helemaal niets bij, is het dan wel echt van de Geest?
Vrienden, satan maakt misbruik van alles om ons te kunnen misleiden.
Zo maakt hij misbruik van je gevoel en van je herinnering.
Het spreken van geestelijke talen is ‘bidden met mijn geest’.
Mijn verstand is er niet bij ingeschakeld om de woorden te vormen (blijft hierbij ‘onvruchtbaar’).
Ook het gevoel is niet maatgevend; je hoeft er niets bij te voelen, want het gaat om de opbouw van je ‘innerlijke, geestelijke mens’. “Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest” (Efeziërs 3:16).
Iets anders is natuurlijk dat je wél de onmetelijke blijdschap van God zult gaan ervaren, als je op deze manier in gemeenschap met Hem, tot Hem bidt en met Hem leeft.

Ook wat betreft het ‘brabbelen’ kun je gerust zijn.
Door vaak in geestelijke talen te bidden, ontwikkelen deze zich tot prachtige en rijk gevarieerde talen die in niets meer doen denken aan het ‘spreken als een kind’.
Ook hierin is het verlangen van God, dat je volwassen wordt!
Dat willen wij toch ook graag van onze kinderen?

In beide bovenstaande situaties zul je voor jezelf tot een diepe zekerheid komen over de echtheid van je geestelijke talen.
Als het wat moeilijk gaat, zoek dan met andere gelovigen uit je Gemeente het aangezicht van God.
Heilig jezelf voor de troon van God en ga de Heer aanbidden en grootmaken.
Ga daarna verder aanbidden in geestelijke talen en gelóóf (= de zekerheid van de dingen die je hoopt) dan ook dat die talen door de inspiratie van de heilige Geest tot stand komen.
Je gelóóft toch ook dat je zonden zijn vergeven en dat je voor eeuwig behouden bent?
Nou, dat is precies hetzelfde geloof!
Zo zul je de twijfel overboord gooien en gaan ervaren dat ‘jouw’ geestelijke talen inderdaad talen zijn, zoals de heilige Geest jou die geeft uit te spreken.
Schitterend!

e) extase
Er zijn negatieve verhalen in omloop over extreme belevingen rondom het gebruik van geestelijke talen.
Het valt niet te ontkennen dat er zich ook wat dit betreft negatieve situaties voordoen.
Uiteraard, waar de Heer werkt, zit satan niet stil.
Is extase uit de Heer?
Eerst en vooral moet duidelijk zijn dat er bij de uitingen van de heilige Geest nooit zoiets bestaat als ‘een willoos gedreven worden’ of een ‘ongeremd gebruikt worden’.
In het Koninkrijk van God zijn orde en zelfbeheersing een deel van de vrucht van de Geest.
En de ‘geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen’ of ‘wie profeteert heeft macht over zijn geest’ (1 Korintiërs 14:32).
Analoog hieraan zou je kunnen zeggen, dat wie in geestelijke talen bidt, ook macht heeft over zijn geest.
Het is immers dezelfde Geest die inspireert tot profetie of geestelijke talen!
Wij behouden dus zonder meer de controle over ons lichaam (onze tong) en over onze wil(suitingen).
Er is bij Paulus dan ook grote nuchterheid wat betreft zijn instructies voor het gebruik van de geestelijke talen en van de andere uitingen van de Geest.
Lees nog eens rustig 1 Korintiërs 14 door.
Het zal je opvallen hoe ‘gecontroleerd’ hierover gesproken wordt!

Dit neemt niet weg dat we de Heer uitbundig mogen aanbidden en grootmaken, als we daar behoefte aan hebben.
Het is een goede en toegestane zaak ons ‘en-thou-siast’ (in-God-zijn) over te geven aan de inspiratie van de heilige Geest.
“Of ik ‘bij zinnen’ ben”, zegt Paulus in 2 Korintiërs 5:13, “dan is dat ter wille van jullie”; ben ik in extase, het is in dienst van God.”
Extase = buiten jezelf zijn, in een intens contact met God zijn, daarbij de buitenwereld even vergetend.
Zo is het en zo mag het!
Maar deze ‘extase’ is dus niet buiten de controle van eigen wil en lichaam!