Kracht & Liefde

Hoe de Geest te ontvangen?

9.1  Hoe de Geest te ontvangen?

Het volgende is bedoeld om jou te helpen (voor zover van toepassing) om de rijke beloften van de Heer je toe te eigenen.
Zó, dat ze praktijk worden in je leven.
Eigenlijk is het heel gemakkelijk iets van iemand te krijgen:

De ander staat voor je,
hij heeft het cadeau in zijn handen,
hij biedt het je aan,
je gelooft hem,
je strekt je hand uit om het aan te nemen,
je pakt het uit zijn hand,
je trekt je hand terug én
je hebt het cadeau!
Je bedankt de gever hartelijk, je gaat ‘genieten’ van het cadeau en het gebruiken als jouw ‘eigendom’.

Het ‘moeilijke’ bij de beloften van de Heer zit in het feit dat je de Gever en het geschenk niet met je (aardse) zintuigen kunt waarnemen.
Daarom heeft de Bijbel het over ‘het verkrijgen door het geloof’.
Geloof is het met je onzichtbare hand het onzichtbare cadeau van de onzichtbare gever aannemen.
Geloof geeft je de zekerheid van het bestaan van wat je niet ziet.
Geloof is voor jou en mij het bewijs dat het onzichtbare bestaat.
Dat wat je hoopt, dat dát bestaat.

Hebreeën 11:1 – “Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.”

We zullen dat voor ogen moeten houden, we zullen moeten leren de Heer voor 100% te vertrouwen, net als een kind zijn (goede en betrouwbare) vader dat doet.
Als Hij het je beloofd heeft en jou de belofte (het cadeau) aanreikt, dan is het nodig dat je je deze belofte heel concreet voorstelt.
Denk er gerust maar eens een poosje over na …!
De dáád van het geloof komt als je daarna de belofte, het geschenk je bewust toeëigent.
Als je voor jezelf de zekerheid hebt: dat is ook voor mij!
En waarom zou het niet voor jou zijn?
Als je met de zonde gebroken hebt en de schuldvergeving aanvaard hebt, is er immers géén beletsel meer!
De twijfel komt (meestal) nadat je de belofte hebt aangenomen, zonder er nog iets van te zien of te ervaren.
Nu komt het erop aan vast te houden in vertrouwen op en geloof in God.

Welke belofte?
Wat heeft God beloofd?
Wat betreft ons onderwerp is dat overduidelijk: de heilige Geest.
Je hebt dus nu een goed beeld van wat de Heer bedoelt met: jullie zullen (niet in de zin van ‘moeten’) gedoopt worden in de heilige Geest (Handelingen 1:5).

Het is goed, je voor te bereiden op dit geweldige moment dat je deze meest kostbare van alle gaven ter wereld uit de hand van de Heer gaat aannemen!

Jezus is Zelf de Doper in de heilige Geest en Hij heeft je onmetelijk lief!
Hij gaf zijn leven voor je!
Hij wil niets liever dan dat je gaat ontvangen.
De prijs is betaald met zijn lijden, waarna de uitstorting van de Geest mogelijk is gemaakt door zijn opstanding.
Als je bij de Heer komt om zijn belofte in ontvangst te nemen, hou je dan vast aan Lucas 11:13b – “ … hoeveel te meer zal uw Vader (van)uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?”
De Geest komt (van)uit de hemel, het is een geestelijke zaak die je alleen met je geloof kunt vastgrijpen.
God is een uitsluitend goede God.
Hij geeft geen stenen in plaats van een brood, geen slang voor een vis, geen schorpioen voor een ei!
Hij geeft alleen goede gaven aan zijn kinderen.
Nogmaals: hoeveel te meer zal Hij de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom vragen?
Je hoeft niet bang te zijn aan een verkeerde geest te worden overgeleverd.
Hieronder staan een paar korte adviezen voor jou om de weg te effenen voor het ontvangen van de heilige Geest.

1. Doe elke bewuste zonde weg

Zorg ervoor, voor zover het van jou afhangt, dat zonden worden weggedaan.
Maak zaken eerst in orde met God, vraag aan Hem vergeving van je zonden, waarna je een ‘rein hart’, een zuiver geweten krijgt.
Maak daarna, voor zover van toepassing, ook zaken in orde met mensen.

2. Wees vrij van demonen

Als je weet dat je gebonden bent door machten van de duisternis (bijvoorbeeld je bent verslaafd, je moet dingen doen die je niet wilt doen, je komt er maar niet van af), zorg dan eerst dat je daar vrij van wordt.
Vraag aan iemand, die gedoopt is in Gods Geest en de geestelijke gaven praktiseert, of hij met je wil bidden en de duistere machten wil verdrijven, in de naam van Jezus Christus.

3. Luister naar de Heer in alles

God geeft zijn heilige Geest aan hen die naar Hem luisteren, die op Hem afgestemd zijn.
Bij de doop in de Geest geven we onszelf helemaal over aan zijn leiding en laten we God zo Koning in ons leven zijn.

4. Laat je dopen in water

Niet dat dit een absolute voorwaarde is voor de doop in de heilige Geest, maar in de Bijbel zien we wel vaak de volgorde: doop in water en daarna doop in de Geest.
De eerste die ons hierin een voorbeeld gaf was Jezus Zelf, bij zijn doop in de Jordaan door Johannes de Doper.
Wie zich in alles laat leiden door God, zal ook hierin (graag) op Hem afgestemd (willen) zijn.

5. Stel je vertrouwen helemaal op Jezus

Zie niet op mensen: de één zegt dit, de ander weer dat en weer iemand anders ziet het nog weer anders of weet van iemand, die het weer heel anders heeft ervaren of gedaan.
Sluit je af voor die geluiden!
Kijk alleen naar Jezus, hoe Hij het gedaan heeft, dan zit je op de ‘goede Weg’ (Hij is dé Weg!).
Jezus is in staat alle beloften van God, ook die van de doop in de heilige Geest, in en aan ons te vervullen!
Doe alle twijfel weg (satan zal je genoeg twijfels – willen – influisteren); het is gemakkelijk twijfel te overwinnen, als je alleen het Woord van God in je opneemt en al die andere ‘woorden’ laat voor wat ze zijn!
Toen Jezus in de woestijn door de duivel verzocht werd, zei Hij: “Er staat geschreven …”.

6. Bepaal een concreet moment

Maak met de Heer een ‘afspraak’, wanneer je de Geest wilt ontvangen.
Ja, dat mag, waarom niet?
Als het maar met alle respect gebeurt dat daarbij past.
Laat het niet vaag blijven, blijf niet bidden tot je een ons weegt …!
Na een tijd van voorbereiding bepaal jezelf een moment waarop je met en voor je laat bidden.
De Heer, van zijn kant, heeft al getoond, dat de belofte (voor jou) beschikbaar is.
Meestal gebeurt het bidden om de heilige Geest onder handoplegging door andere gelovigen die vervuld zijn met Gods Geest.
In de Handelingen was dit gebruikelijk, ook in de samenkomsten van de Gemeente.
Als er een oproep is kun je naar voren gaan voor gebed, anders kun je er zelf ook om vragen.
Er zijn ook getuigenissen van mensen die zijn gedoopt in de heilige Geest in hun ‘binnenkamer’.
Dat kan natuurlijk best, maar het belangrijkste is niet hoe je ontvangt, maar dat je ontvangt!

7. Ontspan je

Als er met je gebeden gaat worden, ontspan je dan.
Strek (in de geest) je handen uit naar het hemelse heiligdom, om uit de hand van Jezus Christus de belofte in ontvangst te nemen!
Wat toch een onvoorstelbaar groots, liefdevol en prachtig gebeuren is dat!
Denk niet (meer) aan de mensen om je heen, zij steunen je met hun gebeden en zij zullen zich met jou verheugen over de goedheid van God, dat Hij ook in jou zijn Geest zal doen komen.
Dus, ontspan je en geef je over aan de Heer (net als bij de waterdoop), de rest doet Hij!

8. Neem de belofte aan in geloof

Doe dit heel bewust, stel je dat in geloof voor ogen.
Denk erover hoe het in de Bijbel gebeurde, dan wordt het concreter voor je.
De Heer reikt jou de belofte toe, je hoeft haar niet te zoeken.
Jij opent alleen maar je hart: je gedachten en gevoelens.
De Heer geeft zijn Geest door jou ‘erin onder te dompelen’, in de geestelijke wereld.
Je krijgt niet een ‘klein stukje’’ van de Geest, maar God stort de Geest in overvloed over je heen!
Ook al ervaar je misschien eerst niets, je kunt God alvast danken voor het ontvangen van de heilige Geest.
Soms ook gaat de Geestesdoop gepaard met (veel) emoties, bij ieder mens is het anders; jij bent uniek, bij jou zal het op ‘jouw’ manier gaan!

9. Geef je over aan inspiratie

Nu je de heilige Geest ontvangen hebt, kun je je rustig overgeven aan zijn inspiratie.
De Geest wil nu woorden gaan vormen op jouw lippen, zet daarom je spraakorgaan actief in werking.
Ga onbekende klanken uitspreken, rustig, maar duidelijk.
Naar je gevoel is het raar, maar nu ken je de werking van de uiting.
De Geest van God gaat de ‘vreemde’ klanken tot zinnen harmoniëren.
Nogmaals: met gesloten lippen en ingehouden adem kan er geen woord uit je mond komen, zelfs niet bij inspiratie door de Geest.
Je zult wél zelf ‘moeten’ gaan spreken!
We hebben hier niet te maken met een spreekwonder (het is je eigen mond die gebruikt wordt), maar wel met een taal- of woordwonder.
Nu laat je rustig de stroom van klanken uit je mond gaan en de Geest blijft (nu en ook later) bezig met jou te inspireren.

10. Een plaats in je gebedsleven

Nu je in geestelijke talen spreekt, zal dat een grote of misschien wel de grootste plaats gaan innemen in je gebedsleven.
In feite kun je de hele dag, soms meer soms minder bewust, door het spreken in geestelijke talen in gemeenschap met God leven (je spreekt soms zachtjes in jezelf, soms hardop, bijvoorbeeld als je ergens alleen bent of in de auto – vaak een erg mooie gelegenheid!).
Het voert hier te ver om de ‘voordelen’ van deze gave helemaal uit te werken.
Zie hiervoor op andere plaatsen op deze site of in andere lectuur.
Misschien kun je ook eens kijken op de site: www.rhemaprint.nl.

11. Andere gaven

Ga je ook bewust uitstrekken naar de realisatie van (de) andere gaven of uitingen van de Geest in je leven.
Door het spreken in geestelijke talen word jezelf opgebouwd en het positieve gevolg hiervan ondervinden ook je broers en zusters in de Gemeente!
Door te streven naar de andere gaven worden je medegelovigen en ook anderen direct opgebouwd of ondervinden ze (via jou) ondersteuning en herstel.
Als ook jij vol ontferming bent voor je door satan onderdrukte naaste, dan is dit een prachtig middel om hem effectief te helpen en verder op de weg te brengen, die leidt naar het eeuwige volmaakte leven bij God!