Kracht & Liefde

Openbarings-uitingen

5.4  Onder­scheiding van geesten

Dit is de derde in de groep van de openbaring-uitingen.

God openbaart in en aan ons de achtergrond van allerlei situaties.
Het rijk van satan manifesteert zich overvloedig in deze wereld die beheerst wordt door de wereldgeesten.
Juist in onze strijd tegen deze werkingen van satan is dit een onmisbare werking van de heilige Geest.

De Bijbel leert ons dat we door de opstanding van Jezus Christus met Hem een plaats hebben gekregen in de hemelse gewesten, in het Koninkrijk van God.
We zijn nu ‘burgers van een rijk in de hemelen’ (Filippenzen 3:20) en onze strijd is daarom nooit tegen vlees en bloed, dus nooit tegen mensen (en daarom ook niet tegen onszelf -> je moet niet slecht over jezelf denken, jezelf minderwaardig vinden – God houdt van je en Hij schat je hoog!).
Efeziërs 6:12 en 13 – “Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.”
Wat zijn die wapens van God? Zeker en vooral ook de gaven van de Geest!

Zoals hiervoor al gezegd is: we hebben de geweldige opdracht om de werken van de duisternis te ontmaskeren en de veelkleurige wijsheid van God in de geestelijke wereld bekend te maken.
Als we strijdbaar willen zijn om het doel van God te bereiken en uit een hart vol liefde voor onze medeburgers net als Jezus, goed willen doen en mensen genezen die door de duivel overweldigd zijn (en dat zijn er heel veel), hebben we alle gaven van de heilige Geest nodig!
In elk geval samen als Gemeente!

Onderscheiding van geesten:

is niet: een natuurlijk onderscheidingsvermogen, het doorzien van iemands gedachten of het aanvoelen van iemands nood of spanning.

is niet: het intuïtief aanvoelen van iemands problemen of strijd.

is niet: helderziendheid of een daarmee te vergelijken paranormale begaafdheid.
Deze laatste werkingen zijn vanuit een andere bron dan God.
In de uitingen van de Geest hebben we op geen enkele manier te maken met occulte manifestaties.
De bron hiervan is tegengesteld aan God, ook al bracht en brengt satan veel imitatie op de ‘markt’.

Onderscheiding van geesten:

is wel: een geestelijke uiting van de heilige Geest, waardoor Hij ons de aard en de werking laat kennen van de demonen die in bepaalde situaties werkzaam zijn.

is wel: het onderkennen en onderscheiden van demonen en engelen van God.

is wel: een instantelijk leren kennen van de werkzame (duistere) geesten.

Tot welzijn

Als we ergens doordrongen zijn van het nut en de noodzaak van een uiting van de heilige Geest, dan is het zeker hier.
God wil Zich een volk bereiden zonder vlek en rimpel, vrij van enige infiltratie van satan en zijn demonische machten.
God wil tegelijk dat zijn volk bekwaam zal zijn gebonden mensen vrij te maken, dezen te brengen vanuit de macht van satan tot God.
God heeft het mogelijk gemaakt voor de Gemeente om weerbaar te zijn, om effectief te kunnen overwinnen vanuit zijn Koninkrijk.
De doop in de heilige Geest is inderdaad een Meesterlijk geschenk van de Heer aan de zijnen.

We zullen door deze uiting van de Geest in staat zijn de werkingen te onderkennen van de demonen die zich vaak voordoen als engelen van het licht, dus als engelen van God.
We weten dat satan in ‘het laatste van de dagen’ zal komen met grote krachten, tekenen en wonderen (2 Tessalonicenzen 2:9 – “De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen …” ).
Gelukkig zijn wonderen en tekenen te herkennen als ‘vals’ of ‘bedrieglijk’, wat wil zeggen, dat deze niet gericht zijn op het herstel van de mens en op zijn toegroeien naar zijn openbaring als zoon van God!
Het zijn krachten, wonderen en tekenen die de mens moeten overtuigen van de (schijnbare) macht van satan en dat hij zich op de troon van God wil zetten (2 Tessalonicenzen 2:4 – “Hij zal alles wat Goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf”).
En wie is Gods tempel?
Ja, dat ben jij, dat ben ik, als tenminste God door zijn Geest in ons woont!
Satan is erop uit te ‘tronen’ in óns leven!

Bij al zijn wonderen en tekenen in de eindtijd blijft satan dus de grote leugenaar die hij vanaf het begin geweest is.
Hij is een meester in het misleiden van de mens.
Door occultisme, spritisme, satanisme, geestelijke dwaling, perversiteit en allerlei andere vormen van mis- en verleiding probeert satan de mensen af te houden van God en zijn Koninkrijk.

Hoe kunnen wij ontkomen aan deze valstrikken van de duivel?
Door ons op te stellen met de hele wapenrusting van God en sterk te zijn in de kracht van onze Heer.

Word daarom vervuld met zijn Geest!

Bij ziekte zullen we vaak te maken hebben met demonische werkingen, want veel ziekten worden daardoor veroorzaakt.
Jezus heeft vele keren demonen uitgedreven in gevallen waar melding wordt gemaakt van lichamelijke afwijkingen: geesten van doofheid, van zwakte, geesten van onreinheid.
Koorts werd door Hem als een geest bestraft.
Occulte machten, zoals bij de maanzieke (waarschijnlijk: epileptische) jongen, werden uitgedreven.

Natuurlijk zijn niet alle ziekten een direct gevolg van demonen, er zijn ook natuurlijke oorzaken.
Maar in alle gevallen is het wel zo dat Jezus aan ons de opdracht geeft om zieken te genezen, dus ongeacht de oorzaak!
Zie hierover verder ook onder ‘Kracht-uitingen’.

Behalve in lichamelijke ziekten zien we de werkzaamheid van de duistere wereld als oorzaak van veel zwakte en nood in het zieleleven van de mensen van vandaag. Een heel groot deel van ziekten heeft zijn oorsprong in de psyche van de mens.
Er wordt dan ook heel vaak gesproken over psycho-somatische ziekten, ziekten die zich uiten in lichamelijke klachten, maar die in het binnenste van de mens hun oorsprong vinden.

Ook zijn er puur psychische ziekten, eigenlijk teveel om op te noemen.
Iedereen kent er wel enkele.
Het gaat er hier niet om, om de werkingen van satan breed uit te meten.
God heeft voor alle zieken een oplossing! “Hij (Jezus) trok rond in heel Galilea; Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk” (Matteüs 4:23).
Zal het niet precies zo gaan met (ons als) de zonen van God bij hún openbaring?
Het is dus van het grootste belang dat wij er alles aan doen om dit doel te bereiken!

Streef daarom naar de gaven van de Geest!

Het herstel van de zieke en gebonden mens zal zich met name richten op:

De schepping gaat enorm onder ziekte en ellende gebukt.
Ze gaat gebukt onder de slavernij van de vergankelijkheid (verwoesting, bederf, ondergang) en het is de oneindig en onvoorstelbaar prachtige taak van de zonen van God om haar daarvan te bevrijden!
De schepping ziet daar reikhalzend (…) naar uit!
Daar lééf je toch voor …?
Of niet, soms?

Kijk eens om je heen, in je familie- en/of kennissenkring.
Wie zijn er niet allemaal ziek, wie ervaren geen ellende, wie smachten er niet naar genezing, naar de oplossing van hun lichamelijke en psychische of andere problemen?

Romeinen 8:18-23- “Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen (zonen) zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem (Adam) die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid (verwoesting, bederf, ondergang) en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen (zonen) van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan.”