Kracht & Liefde

Inspiratie-uitingen

4.6  Geestelijke talen zijn tot opbouw van de gelovige zelf

Door het gebruik van de talen die de heilige Geest ons geeft uit te spreken, geeft de Heer ons een geweldige mogelijkheid onszelf op te bouwen in ons geloof … om sterk te worden, om niet langer een speelbal te blijven van de gevoelens van onzekerheid die ons door satan worden opgedrongen.

a) wie (in) geestelijke talen spreekt, bouwt zichzelf op.
“Daarom wilde ik (wel), dat jullie allen (in) geestelijke talen spraken”, zegt Paulus in 1 Korintiërs 14:5.
Paulus gaf deze aansporing aan gelovigen die wel (in) geestelijke talen kónden spreken, maar het niet (regelmatig) meer deden.

b) bewaar uzelf (= bouw uzelf op) in de liefde van God, door te bidden in de heilige Geest (Judas:20).
In de NBV staat: “Maar u, geliefde broers en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest.”
Er is een bewarende (grondtekst: opbouwende) kracht van God binnen ons bereik: de heilige Geest.
En door deze Geest is ook de liefde van God in ons hart uitgestort (uitgegoten) (Romeinen 5:5).
Nu hebben wij de mogelijkheid in eeuwigheid in liefde met God verbonden te zijn en te blijven door zijn Geest.
Daar komt geen automatisme aan te pas, maar vooral door het regelmatig en serieus beoefenen van de geestelijke talen, zullen wij de nabijheid van God steeds dieper gaan ervaren.
Ook zullen we merken dat de duisternis hierdoor meer en meer gaat verdwijnen en wij steeds meer in het licht van God komen te leven.
We zijn door de doop in de heilige Geest steeds krachtiger opgewassen tegen het geweld van satan, dat zich in deze tijd steeds sterker openbaart, zoals in het begin van deze studie al is toegelicht.

c) het spreken van geestelijke talen hoort bij de wapenrusting van God.
Als de oproep om de wapenrusting aan te doen, is gegeven, volgt de afsluiting ervan met: “En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest” (Efeziërs 6:18).
Bedoeld wordt hier een gebed dat geïnspireerd wordt door de heilige Geest en wat anders kan dit zijn dan het bidden in geestelijke talen?
Omdat onze strijd een geestelijke is, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de demonen in de geestelijke wereld, moeten we goed bewapend zijn en ook beschermd.
Doe de hele wapenrusting ván God aan om te kunnen standhouden … en bid daarbij in de Geest!
Opnieuw een duidelijke instructie over de kracht-waarde van het spreken van geestelijke talen!
Geweldig!
Wat heeft God goed voor ons gezorgd.
Hij laat ons niet als wezen (onbeschermd) in deze wereld leven (zie Johannes 14:18).
Het ligt niet aan Hem, als we een geestelijke nederlaag lijden.
Hij wil en bedoelt dat we in Christus (dus door zijn Geest) overwinnaar zullen zijn.
Corrie ten Boom heeft het eens zo treffend gezegd:
“Er zijn zovelen die alles aan de Heer gegeven hebben, uit liefde voor Hem.
Het is zo jammer dat zo weinigen alles van de Heer in ontvangst genomen hebben, wat Hij hun aanbiedt.”
De doop in de heilige Geest is inderdaad ook een toerusting voor de strijd in dienst van God (Handelingen 1:8 zegt: “ … maar u zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt …”).

d) het spreken van geestelijke talen helpt ons in noodsituaties.
Er zijn ongetwijfeld in je leven momenten geweest dat je in een plotselinge noodsituatie geen zinnige gedachte meer kon bedenken.
De angst, de nood, het verdriet, het onverwachte deden jou verlammen.
O, God, hoe moet dit?
Wat moet ik doen?
Hoe kan ik hier helpen?
Wat geweldig van God, want juist voor zulke omstandigheden heeft Hij al een uitweg voor jou bedacht.
Als wij niet meer weten hoe we precies moeten bidden, wat we moeten doen, komt Hij te hulp.
“De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren” (Romeinen 8: 26,27).
Ook hierbij zijn de geestelijke talen onmisbaar.
Wie heeft niet de hulp van de Geest nodig?

e) het is voor allen.
Duidelijk genoeg blijkt uit de Bijbel dat deze uiting van de Geest bedoeld is voor alle gelovigen.
“Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, (in) geestelijke talen zullen zij spreken” (Marcus 16:17).
En daarbij komt nog de herhaalde oproep van Paulus: “Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest …” (1 Korintiërs 14:1) en vers 5: “Ik wil(de) (wel), dat jullie allen (in) geestelijke talen spraken.”
God werkt ‘alles in allen’ (1 Korintiërs 12:6) en “aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen” (vers 7).

Het is dus voor állen bedoeld!

Dat moet ook wel zo.
Het zou niet eerlijk en/of logisch zijn dat zoveel mogelijkheden worden gegeven aan een enkeling en niet aan allen.
Allemaal hebben we opbouw nodig.
Allemaal staan we in de strijd tegen satan en zijn handlangers.
De belofte is voor elk die komt en neemt!