Kracht & Liefde

Informatie

12.8  De historie als bewijsgrond?

Hoe vaak wordt er niet gezegd dat men wél in de uitingen van de Geest wil geloven, als vanuit de historie van de kerk te bewijzen valt dat deze gaven er altijd geweest zijn.
En dit geldt vooral voor de uiting van het spreken in geestelijke talen.
Toch wel vreemd!
Alsof de geschiedenis bewijsgrond zou zijn voor de waarheid van God.
Helaas weten veel mensen niet beter.
Door de eeuwen heen is aan de waarheid van God vaak ontzettend veel tekort gedaan door zogenaamde Christenen.
Dat de ‘kerk’ behoorlijk het spoor bijster was bewijzen wel de gruwelijke daden die door haar ‘namens God’ zijn verricht.
Miljoenen mensen zijn door haar vervolgd, gemarteld en afgeslacht!
Hieraan kun je duidelijk zien wie haar inspirator was (en nog vaak is), namelijk de ‘dief, die alleen komt om te roven, te slachten en te vernietigen (Johannes 10:10).
In elk geval zeker niet de heilige Geest!

Ondanks die donkere tijden hebben de ware Christenen altijd vastgehouden aan de doop in en de vervulling met de heilige Geest, met zijn gaven en vrucht.
Niet opvallend, maar ‘ondergronds’ is het vuur altijd blijven branden.

Ondanks leringen van mensen die zeggen dat de gaven alleen voor de beginperiode van de gemeente waren, of hoorden bij een bepaalde ‘bedéling’ (periode in de heilsgeschiedenis) is de Geest altijd in oprechte gelovigen blijven werken en wonen.

Ook zijn er veel ‘mislukkingen’ te noemen, veel ‘geestdrijverij’, veel excessen.
Veel humbug, door de satan geïnspireerd en bewerkt, via ‘vrome’ mensen.

Niet de (niet al te fraaie) historie zal ons dus moeten overtuigen.
Dat doet alleen het pure Woord van God!
We zullen dan ook niet afknappen op slechte ervaringen die andere mensen meemaken, of wijzelf, of op misstanden in Gemeenten en kerken.
Nee, alleen wat Gód zegt is bepalend voor ons geloof!
We zullen naar Hem toegroeien, die het Hoofd is van de Gemeente, als we ons aan de Waarheid (vast)houden (Efeziërs 4:15).

“Het geloof is uit het horen en het horen door het Woord van Christus. Of: Door te luisteren komt men tot geloof en wat men hoort is de verkondiging van Christus” (Romeinen 10:17).
De verkondiging van Christus is, dat de mens Jezus werd gedoopt in en vervuld met de heilige Geest; Hij werd gezalfd met de heilige Geest en met kracht (o.a. Handelingen 10:38).
Christus betekent ‘Gezalfde’.
Verder is de verkondiging van Christus: wij kunnen worden als Hij!
Als wij Christen (‘kleine Christus’) zijn, zijn ook wij ‘gezalfd’ met de heilige Geest, tenminste als je zeker weet dat de Geest van God in je woont (Romeinen 8:9).
En dat wéét je (pas) zeker, als je in geestelijke talen kunt spreken!
Toch bijzonder mooi van God dat Hij ons dit onmiskenbaar duidelijke bewijs heeft gegeven!!