Kracht & Liefde

Het doel van God

1.6  Gelijk aan Jezus

Het zal ieder duidelijk zijn dat er een ‘diepe werking’ van God voor nodig is om ons om te vormen naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus.
Zonder de steeds verder gaande vervulling met de heilige Geest gaat dit niet!
Als gevolg van de doop5 in de heilige Geest krijgen we kracht en worden we toegerust voor onze taak.
Let hierbij op de woorden van de Heer Jezus Zelf, zoals beschreven in Johannes 17:18-23:

Zoals U Mij gezonden hebt, heb Ik hen gezonden;
opdat zij één zijn, zoals U, Vader in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn;
en de heerlijkheid, die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn;
Ik in hen en U in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één.”

Duidelijker kan het haast niet.
Hiervoor ging Jezus de weg, via Golgotha, om het fundament van de overwinning te leggen en de mogelijkheid van een leven zonder schuld en zonden te bewerken voor de gelovigen, na zijn verheerlijking, zodat de heilige Geest Zich kon gaan verbinden met de gelovigen, opdat wij zouden zijn zoals Hij is –> één met de Vader!
Laten onze ogen opengaan voor deze (letterlijk) onmetelijke rijkdom van de woorden van Jezus!

Wij worden gezonden zoals Jezus.
Hij ontving, na zijn doop in water, ook de heilige Geest (Matteüs 3:16 en zie ook de andere Evangeliën).
Als Hij deze weg ging ‘om alle gerechtigheid te vervullen’, dan zullen wij, om Hem gelijk te zijn, zeker ook deze weg moeten gaan.
Ben jij gedoopt in water en gedoopt in de heilige Geest?
God wil dat we tot eenheid met Jezus komen.
Deze eenheid wordt mogelijk gemaakt door het ontvangen van de heilige Geest (zie hiervoor onder andere Johannes 14:20, 23b en 26).
De eenheid met Hem brengt volmaaktheid.
Het is heel duidelijk dat deze volmaaktheid niet uit óns is, niet een prestatie van ónze kant.
Het is een daad van Gód, door Jezus Christus.
Wil jij God toestaan deze daad aan jou te voltrekken?

5 Dopen: Hierbij word je één met de elementen, waarin je wordt ondergedompeld.
Dat kan dus zijn: in water, in de heilige Geest en ook in vuur.