Kracht & Liefde

Het doel van God

1.5  De weg van Jezus

Als je de weg van Jezus gaat, zul je de dynamische kracht van zijn Rijk gaan ervaren.
Daar ligt de toekomst van tijd en eeuwigheid.
We willen zien welk plan, welk doel, er op ons wacht.
Als Paulus de Gemeente in Efeziërs 4:1 bepaalt bij de ‘roeping waarmee zij geroepen zijn’ komt hij tot een bijzonder diepe uitspraak.
Deze Gemeente was ingeleid in de ‘eerste beginselen’ (de principes), met name waar het betrof de doop in de heilige Geest (zie Handelingen 19:1-6 en wel vooral vers 6, waar staat: “En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen en zij spraken in tongen3 en profeteerden.”
Zij hadden hun geloof gericht op de persoon, de gedachten en het werk van de Heer Jezus, waren gedoopt in4 water en daarna gedoopt in de heilige Geest.
Dit is het begin van Gods grote Plan met ieder mens, met iedere gelovige.

Door het goed functioneren van de Gemeente, waarin de heilige Geest volledig kan doorwerken en wel door de actieve inzet van haar leden, werkt God toe naar:

Zoals staat in Efeziërs 4:13:
NBG: “… totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom (= volgroeid zijn) van de volheid van Christus”, of:
NBV: “… totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.”

Dat is nogal wat.
We staan hier meteen al voor een keus.
Aanvaard ik deze uitspraken van God als richtinggevend voor mijn leven en mijn geloof of … reken ik liever met mijn ‘menselijke’ logica?
En/of houd ik mij voor alle zekerheid (…) maar aan de ideeën en leerstellingen die mij door de ‘vaderen overgeleverd zijn’?
Velen houden geen of nauwelijks rekening met Gods gedachten.
Helaas, jammer!
God wil ons juist overtuigen het met Hem te ‘wagen’, vanuit Hem te leven en gebruik te maken van zijn mogelijkheden.
Dan zijn en worden alle dingen mogelijk voor wie gelooft!
Alle dingen die nodig zijn om volop te kunnen participeren in het Plan van God.
Natuurlijk is het voor het bereiken van Gods doel en de voltooiing van zijn Plan met ons leven nodig dat de basis van het geloof in God gelegd is.
In Hebreeën 6:1en 2 staat hierover: “Laten wij daarom het eerste onderwijs over Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van: bekering van dode werken en van geloof in God, van een leer van dopen en van oplegging van handen, van opstanding van de doden en van een eeuwig oordeel;”
Daarna kunnen we, ieder persoonlijk en samen met elkaar door de heilige Geest deel hebben aan de groei van het Lichaam, de Gemeente, waarin en van waaruit Jezus Christus zichtbaar zal worden.
Ter ondersteuning van deze groei van de Gemeente heeft God ‘dienaren’ aangesteld: apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraars.

3 Tongen: Hiermee worden bedoeld: de door de heilige Geest geïnspireerde talen die uitgesproken worden door gelovigen, die in Gods Geest gedoopt zijn.
Er is een ‘verscheidenheid aan tongen’, dat wil zeggen: er zijn meerdere (veel) geestelijke talen mogelijk.

4 Dopen in: Dopen is hetzelfde als: onderdompelen.
Je doopt nooit iets ‘met’ een vloeistof (b.v. water), maar altijd erin.
Ook in de grondtekst staat: ‘in’.
Dopen ‘met’ vindt zijn oorsprong in de kinder’doop’, waarbij een kind ‘met’ water gedoopt wordt.
Dit is onbijbels.